Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.mastagames.com

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.mastagames.com.

Definicje:

 1. Administrator – Rafał Paweł Witaszek, zam. ul. Świtycz-Widackiej 6/17, 10-691 Olsztyn, NIP: 7392983307, numer tel.: +41 78 644 08 69, +48 511 480 816, email: MastaGamesCom@gmail.com.

 2. Serwis – Serwis internetowy www.mastagames.com prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

 4. Guest – rodzaj Konta, który wybiera Użytkownik po zakończonej rejestracji, dający możliwość bycia uczestnikiem Spotkań organizowanych przez Użytkownika posiadającego Konto typu Host oraz organizowania Spotkań, wyłącznie o charakterze niekomercyjnym;

 5. Host – rodzaj Konta, który wybiera Użytkownik po zakończonej rejestracji, dające możliwość organizowania Spotkań, w których brać będą udział inni Użytkownicy oraz uczestniczenia w nich. Spotkania organizowane przez Użytkowników posiadających Konta typu Host mogą mieć charakter zarówno niekomercyjny jak i komercyjny oraz mogą być organizowane nie tylko w prywatnym mieszkaniu, ale również w innych miejscach, np. lokalach/pubach/restauracjach;

 6. Spotkanie – spotkanie/event organizowane przez Użytkownika podczas, którego prowadzona jest Rozgrywka, według kryteriów ustalonych przez Użytkownika organizującego Spotkanie.

 7. Gra – dowolna Gra, w tym w szczególności planszowa, karciana, logiczna, platformowa lub komputerowa.

 8. Rozgrywka - czynność lub ciąg czynności o ustalonych zasadach, odbywający się podczas Spotkań w których udział biorą Użytkownicy; w trakcie Rozgrywki toczona jest rywalizacja pomiędzy Użytkownikami, w ramach Gier wybranych do danej Rozgrywki.

 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

 10. Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), - określający zasady korzystania z Serwisu.

 12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:

 1. Kojarzenie ze sobą osób będących pasjonatami Gier;

 2. Stworzenie środowiska w którym Użytkownicy będą mogli rozwijać swoje hobby, umawiać Spotkania, poznawać nawzajem itp.,

 3. Gromadzenie danych Użytkowników oraz informacji na temat ich samych,

 4. Umożliwienie Użytkownikom komunikowania się za pośrednictwem Serwisu,

 5. Usługa Newsletter,

 6. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.

Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.mastagames.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.

 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

 4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.

 5. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto. Do założenia przez Użytkownika więcej niż jednego Konta potrzebna jest uprzednia wyraźna zgoda Administratora.

 6. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 8. Za pośrednictwem adresu e-mail: MastaGamesCom@gmail.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. Do korzystania z Serwisu internetowego www.mastagames.com niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne - nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Serwisu byli zadowoleni.

 3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.

 4. Rejestracja Użytkowników w Serwisie może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Pierwszym sposobem jest rejestracja poprzez stronę Serwisu www.mastagames.com, na której Użytkownik może uzupełnić Formularz rejestracyjny o dane wymagane (adres email), ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji, po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 2. Drugim sposobem jest rejestracja za pośrednictwem jednego z portali:

 1. Facebook,

 2. Twitter,

 3. Google +,

- Użytkownik po uprzednim udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostanie przeniesiony na zewnętrzną stronę wybranego portalu, celem dokończenia procesu rejestracji.

 1. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem sposobu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, Administrator umożliwia logowanie za pośrednictwem wybranego portalu.

 2. Umowa Użytkownika z Administratorem jest zawierana na czas nieokreślony.

 3. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie Usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk (pole) służące do potwierdzenia rejestracji w Serwisie.

 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: Rafał Witaszek, ul. Świtycz-Widackiej 6/17, 10-691 Olsztyn lub na adres e-mail: MastaGamesCom@gmail.com, lub poprzez usunięcie swoich danych z Serwisu, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku).

 5. Administrator ma prawo tworzenia, edycji i usuwania odznaczeń dostępnych w Systemie grywalizacji, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia, edycji i usuwania raportów z ilości Spotkań, które odbyły się za pośrednictwem Serwisu, na podstawie wszelkich dostępnych kryteriów.

 7. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

 9. W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu, lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, bądź naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wyłączenia Użytkownikowi dopuszczającego się w/w działań - komunikacji za pośrednictwem Serwisu oraz zamieszczania tekstów/komentarzy.

 10. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

 

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. OGÓLNE

 1. Podstawową funkcją Serwisu jest kojarzenie ze sobą osób będących pasjonatami Gier.

 2. Użytkownik, jest zobowiązany wybrać jakiego typu Konto chce posiadać (Guest lub Host).

 3. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Użytkownicy mają możliwość wysyłania innym osobom linków polecających.

 4. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany email z linkiem resetującym hasło.

 5. Niezależnie od danych podanych podczas rejestracji Użytkownik uzupełnia swoje Konto profilowe o następujące dane podawane obowiązkowo lub fakultatywnie:

 1. Unikalny nickname lub imię i nazwisko [obowiązkowo],

 2. Avatar [fakultatywnie],

 3. Dane kontaktowe: numery telefonu, Skype i inne [fakultatywnie],

 4. Wiek (wybierany z podzielonych na zakresy przedziałów) [fakultatywnie],

 5. Płeć [fakultatywnie],

 6. Adres zamieszkania/pobytu [fakultatywnie],

 7. Hobby (wybierane z listy, tzw. „drzewka”) [fakultatywnie],

 8. Możliwość opisania w formie tekstowej swojego aktualnego zajęcia (zakładka: „Co teraz robię?”) [fakultatywnie],

 9. Ulubione Gry wybierane z listy na podstawie nazwy, z podziałem na rodzaje i kategorie ustalone przez Administratora. [fakultatywnie].

 1. Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ma obowiązek uzupełnić dane swojego Konta profilowego o dane firmy (nazwa i adres firmy, NIP, numer telefonu do firmy).

 1. GRY

 1. Użytkownik ma możliwość wprowadzania do Serwisu informacji na temat Gier w jakie grał. Użytkownik samodzielnie wpisuje nazwę w odpowiednim polu tekstowym.

 2. Użytkownik może również wybrać tytuły Gier w jakie grał, z listy udostępnionej przez Administratora.

 3. Użytkownik może oceniać Gry w jakie grał. Skala ocen podzielona jest na przedział od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena).

 4. Do Gry można dodać własny komentarz.

 5. Użytkownik może również ocenić i wskazać prezentowany przez siebie poziom jako gracza w skali od 1 (poziom najniższy) do 3 (poziom najwyższy).

 6. Z listy udostępnionej przez Administratora Użytkownik może również wybrać:

 1. posiadane Gry,

 2. Gry w jakie chciałby zagrać (zakładka Want to try),

 1. Użytkownik za pomocą checkbox-ów wskazuje również jakie platformy elektroniczne do Gier posiada. Do wyboru Użytkownik ma:

 1. PS3/PS4,

 2. xBOX,

 3. PC.

 1. INTERAKCJA Z INNYMI GRACZAMI

 1. Użytkownicy Serwisu mogą się ze sobą kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych dostępnych w Serwisie, lub poprzez dane kontaktowe wprowadzone przez Użytkownika do swojego Konta profilowego, które są widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.

 2. Użytkownik może tworzyć listę „ulubionych” Użytkowników.

 3. Użytkownik może tworzyć tzw. „czarną listę”. Użytkownicy dodani do czarnej listy nie mogą zobaczyć danych Użytkownika, który wprowadził ich na swoją „czarną listę”, ani nie mogą nawiązać z nim kontaktu.

 4. Użytkownik na bieżąco może zmieniać swój aktualny status, wybierając z pośród dwóch dostępnych opcji:

 1. „Z chęcią zagram”,

 2. „Jestem zajęty”.

 1. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania innych Użytkowników oraz organizowanych Spotkań, według określonych kryteriów wyszukiwania (cech profilu Użytkownika lub Spotkania).

 2. Dostępne kryteria wyszukiwania:

 1. Lokalizacja Spotkania (kod pocztowy/miejscowość),

 2. Kategoria organizatora Spotkania: Wszystkie/Prywatny/Komercyjny,

 3. Przedział wiekowy uczestników Spotkania,

 4. Kategoria Gier,

 5. Platforma na jakiej prowadzona będzie Rozgrywka,

 6. Rodzaj Gry,

 7. Ilość Użytkowników biorących udział w Spotkaniu.

 1. Wyszukiwanie Spotkań będzie również możliwe za pomocą Mapy Google, na której naniesione zostaną organizowane Spotkania.

 1. SPOTKANIA

 1. W Serwisie dostępne będą informacje na temat Spotkań organizowanych przez Użytkowników.

 2. Każdy zalogowany Użytkownik może wziąć udział w Spotkaniu.

 3. Każdy zalogowany Użytkownik może utworzyć własne Spotkanie, z zastrzeżeniem praw posiadanych przez Użytkowników posiadających Konta typu Guest i Host.

 4. Zestawienie informacji o organizowanym Spotkaniu zawiera następujące pozycje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia Spotkania.

 2. Miejsce Spotkania:

 1. Określane domyślnie na podstawie adresu Użytkownika tworzącego Spotkanie

 2. Ustalone indywidualnie przez Użytkownika, poprzez wpisanie adresu w odpowiednim formularzu elektronicznym.

 1. Użytkownicy mają możliwość oznaczenia Spotkania jako „prywatne” – wówczas udział w takim Spotkaniu będą mogli brać udział wyłącznie zaproszeni Użytkownicy.

 2. Nazwa Gry:

 1. Automatycznie wybierana przez system jest Gra, którą Użytkownik oznaczył w swoim profilu jako „domyślna”.

 2. Gra wybrana z listy.

 1. Platforma na jakiej prowadzona będzie Rozgrywka – wybierana z listy.

 2. Maksymalna liczba Użytkowników biorących udział w Spotkaniu.

 3. Oczekiwany Poziom zaawansowania graczy (Użytkowników).

 4. Nazwa Spotkania.

 5. Opis Spotkania w formie tekstowej.

 6. Możliwość dodawania innych Użytkowników do Spotkania

 1. Wyszukiwanie Użytkowników może odbywać się za pomocą loginu (nickname)/emaila.

 1. Użytkownicy mają możliwość oznaczenia Spotkania jako „prywatne” – wówczas udział w takim Spotkaniu będą mogli brać udział wyłącznie zaproszeni Użytkownicy.

 2. Informacje o których mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu widoczne są po wejściu przez Użytkownika do zakładki stanowiącej „kartę Spotkania”.

 3. W karcie Spotkania znajduje się przycisk (pole) „Dołącz”. Po kliknięciu w ten przycisk (pole) Użytkownik organizujący Spotkanie otrzymuje wiadomość o chęci przyłączenia się do Spotkania przez Użytkownika o określonym loginie. Użytkownik organizujący Spotkanie może wtedy:

 1. Zaakceptować zgłoszenie – Użytkownik otrzymuje wtedy powiadomienie o akceptacji jego zgłoszenia.

 2. Odrzucić zgłoszenie – w takiej sytuacji, Użytkownik otrzymuje powiadomienie o odrzuceniu zgłoszenia oraz proponowaną listę Spotkań, w zbliżonym terminie.

 3. Skontaktować się z Użytkownikiem zgłaszającym się, celem ustalenia szczegółów Spotkania, czy nawiązania znajomości – kontakt może odbywać się za pośrednictwem wiadomości tekstowych dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem jednej z form kontaktu uzupełnionych przez Użytkownika (np. Skype/telefon).

 1. Po każdym zakończonym Spotkaniu, Użytkownicy otrzymującą wiadomość generowaną przez Serwis, zachęcającą do wystawienia oceny Spotkania.

 1. Użytkownik będzie mógł ocenić innych Użytkowników w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Punkty ocen wystawionych Użytkownikom zostają przypisane do Konta profilowego Użytkownika i wpływają na jego reputację w Serwisie.

 2. Użytkownicy mogą również oceniać poziom umiejętności innych Użytkowników jako graczy według następującej skali:

1 – Noob,

2 – Nowicjusz,

3 – Średnio-zaawansowany,

4 – Zaawansowany,

5 – Pro gamer.

 1. Użytkownicy mogą dodawać komentarze na Kontach profilowych Użytkowników, z którymi brali udział w Spotkaniach. Komentarze będą widoczne podczas podglądu Konta profilowego ocenionego Użytkownika.

 2. Użytkownicy mogą również wystawiać komentarze do zorganizowanych Spotkań.

 3. Użytkownicy mogą zarejestrować rezultat Rozgrywki z innymi Użytkownikami po zakończonym Spotkaniu. W takiej sytuacji Użytkownicy uczestniczący w danej Rozgrywce dostają prośbę o potwierdzenie jej wyniku.

 4. Oceny i Komentarze otrzymane po odbytych Spotkaniach oraz lista odbytych i przyszłych Spotkań widoczne są na Koncie profilowym Użytkownika.

§5. SYSTEM GRYWALIZACJI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia własnych odznaczeń w systemie grywalizacji.

 2. Każde odznaczenie posiada swój własny obrazek, „ikonkę”.

 3. Odznaczenia mogą być przyznawane za:

 1. Zaproszenie innych Użytkowników do skorzystania z Serwisu,

 2. Aplikowanie do Spotkania,

 3. Wzięcie udziału w Spotkaniu,

 4. Wzięcie udziału w Spotkaniu z określoną ilością Użytkowników,

 5. Zorganizowanie Spotkania,

 6. Zorganizowanie Spotkania na określoną ilość Użytkowników,

 7. Zorganizowanie Spotkań, w których łączna ilość Użytkowników osiągnęła określoną wartość,

 8. Dodanie/Uzupełnienie informacji o Grze,

 9. Dodanie komentarza do Gry,

 10. Udział w Spotkaniu w miejscowości innej niż miejscowość, w której mieszka Użytkownik,

 11. Logowanie do Serwisu określoną ilość razy w tygodniu,

 12. Określoną ilość logowań do Serwisu,

 13. Określoną liczbę ocen otrzymanych od innych Użytkowników,

 1. Otrzymane odznaczenia widoczne są na Koncie profilowym Użytkownika.

 2. Za otrzymane odznaczenia, Użytkownik otrzymuje punkty, które wpływają na klasyfikację Użytkownika, w rankingu „TOP 10” prowadzonym w Serwisie przez Administratora.

 3. Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie za pośrednictwem linku polecającego od innego Użytkownika, również otrzyma dodatkowe punkty do systemu grywalizacji.

 4. Wyniki uzyskiwane przez Użytkowników w Rankingu „TOP 10” można wyszukiwać z wykorzystaniem następujących filtrów:

 1. Rodzaj Gry,

 2. Kategoria Gry,

 3. Nazwa Gry,

 1. Ranking „TOP 10” wskazuje dodatkowo pozycję Użytkownika w odniesieniu do czterech Użytkowników oznaczonych jako ulubionych, którzy jednocześnie osiągają wynik najbardziej zbliżony do jego wyniku.

 

§6. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Rafał Witaszek, ul. Świtycz-Widackiej 6/17, 10-691 Olsztyn lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: MastaGamesCom@gmail.com.

 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko i nickname, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane zgromadzone w Serwisie, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.mastagames.com należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.mastagames.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.mastagames.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

 

§9. LICENCJA

Użytkownik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666), (w szczególności zdjęcia/pliki/grafiki/materiały) oraz wpisy/komentarze/opinie/informacje/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności w razie roszczeń osób trzecich których dane osobowe zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika w sposób nieuprawniony; jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W razie gdy przeciwko Administratorowi, toczy się proces/postępowanie przed organami sądowymi/administracyjnymi, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest również zobowiązany wstąpić do procesu/postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu/postępowania, oraz poniesione koszty pomocy prawnej wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

 

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając formularze elektroniczne, celem skorzystania z Serwisu Administratora, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Podawane przez Użytkownika informacje oraz dane osobowe są upubliczniane w ramach Serwisu, w związku z czym w/w informacje oraz dane osobowe Użytkowników są dostępne dla osób korzystających z sieci web, w związku z czym mogą też być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.mastagames.com.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.

 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2017 roku.