Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO

www.mastagames.com

 

  1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  2. Administratorem Danych Osobowych jest: Rafał Paweł Witaszek, zam. ul. Świtycz-Widackiej 6/17, 10-691 Olsztyn, NIP: 7392983307, numer tel.: +41786440869, +48511480816, email: MastaGamesCom@gmail.com.

  3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

  1. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku rejestracji w Serwisie, która jest całkowicie dobrowolna.

  2. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.

  3. Podawane przez Użytkownika dane osobowe są upubliczniane w ramach Serwisu, w związku z czym, są dostępne dla osób korzystających z Internetu, w związku z czym mogą też być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

  4. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

  5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: MastaGamesCom@gmail.com.